Privacyverklaring

Privacyverklaring

Schoonheidssalon Gabi, gevestigd aan Kampweg 15, 6247AR Gronsveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoonheidssalon Gabi
Kampweg 15
6247AR Gronsveld
Tel.: +31621702384

Home


Gabi Feij regelt de gegevensbescherming van Schoonheidssalon.
Gabi is te bereiken via info@schoonheidssalongabi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Gabi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer
• Klantenkaart: de klantenkaart wordt gebruikt om bijzonderheden over huidaandoeningen of problemen te vermelden. Tevens wordt bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling worden gebruikt. Dit om een historie over de huid op te kunnen bouwen zodat altijd de juiste behandeling wordt uitgevoerd, de juiste producten worden toegepast en eventuele afwijkingen op tijd kunnen worden geconstateerd. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Gabi Feij van Schoonheidssalon Gabi heeft inzage.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Gabi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Gezondheid (Indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling)
• Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoonheidssalongabi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Gabi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Gabi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Schoonheidssalon Gabi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Easy Admin, dit systeem wordt gebruikt als administratieprogramma waarin de administratie zoals: klantenbestand, leveranciers, behandelingen, producten en betalingen worden bijgehouden.
• Outlook voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Gabi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens/personalia: Schoonheidssalon Gabi bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 7 jaar na uw laatste bezoek aan de salon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Gabi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Gabi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Gabi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalongabi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Schoonheidssalon Gabi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Gabi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Info@schoonheidssalongabi.nl